ࡱ> _؎bjbj::>X{9\X{9\y9%   4448llL4H<f$$"FFF!7 CC;E;E;E;E;E;E;=d@ E; !!E; FF<-%-%-% F FC;-%C;-%-%83:F- 8/;<0H<8\pA5$pA03:pA 3:K_-%m yxKKKE;E;$dKKKH<pAKKKKKKKKK J :Sprva opodpore kultr nrodnostnch menan na zklade `tattu Vboru pre nrodnostn menainy a etnick skupiny lnok 3 psmeno f) Ukrajinsk nrodnostn menaina Terajaie zemie severovchodnho Slovenska u~ viac ako tisc rokov kompaktne obvaj Rusni-Ukrajinci. Preto m~eme povedae, ~e s to autochtnni ( pvodn ) obyvatelia tohto zemia. Do roku 1918 to nebola samostatn politicko-sprvna jednotka anemala ani oficilny nzov. Po as maarskho panovania vedci alebo kultrni dejatelia naj astejaie pou~vali nzov Uhorsk Rusj. Jej obyvate>stvo, podobne ako ich bezrprostredn susedia, pre svoje ozna enie po~vali nzvy Rusi, Rusni, Rusnci, Uhrorusi, Karpatorusi, Malorusi, Ukrajinci. }ili kompaktne vo viac ako 270 obciach v zkom pruhu na ju~nej strane Karpt d:~kou asi 350 km - od >avch prtokov Tisy (Zakarpatsk oblase Ukrajiny) po rieku Poprad na zpade Preaovskho kraja. Nzov Rusn sa pou~val preva~ne pred rokom 1945, v povojnovom obdob sa po~val nzov Ukrajinec (ukrajinsk) alebo synonmum Rusn-Ukrajinec. Pri s tan >udu v roku 1991 bola tto nrodnose administratvnym zsahom rozdelen na dve skupiny: na Rusnov aUkrajincov. Pod tlakom asimilcie po et Ukrajincov na Slovensku neustle kles.. Ak v roku 1846 Rusnov (teda Ukrajincov) bolo 187 321, potom pri poslednom s tan >udu v roku 2011 ich bolo u~ len 40.912 >ud (spolu administratvne rozdelenej rusnskej /33.482/ aukrajinskej /7.430/). Rusni-Ukrajinci Slovenska doplcaj na nrodnostn ajazykov nevyjasnenose ich postavenia. Hoci historick avedeck fakty jednozna ne hovoria oich pvode ajazyku, spory vo vntri etnika sa zneu~vaj na politick ely ana vytvranie zdania onovom slovanskom nrode. Je to na akodu tejto nrodnosti, ktor sa pri inenm tohto dostala do stavu pokro ilej asimilcie. Voblasti kultry Rusnov-Ukrajincov Slovenska psobia nasledujce inatitcie: Mzejnctvo: Slovensk nrodn mzeum Mzeum ukrajinskej kultry Divadlo: Divadlo A.Duchnovi a Folklr: Poddukliansky umeleck >udov sbor PU=S Mas-mdia: Rozhlas atelevzia Slovenska nrodnostno-etnick vysielanie Duk>a literrpo-publicistick dvojmesa nk Nove ~ytea dvojt~dennk Veselka detsk mesa nk Najvznamnejaie kultrno-nrodnostn organizcie: Zvz Rusnov-Ukrajincov Slovenskej republiky Skautsk organizcia PLAST Spolok ukrajinskch spisovate>ov Slovensk nrodn mzeum Mzeum ukrajinskej kultry Mzeum ukrajinskej kultry vo Svidnku je nrodnostnou inatitciou, ktorej poslanm je dokumentovae zkladn etapy kultrno-historickho, politickho a socilneho vvoja tohto obyvate>stva od najstarach ias po s asnose. Vzniklo v roku 1956 v Preaove (do r.1993 Mzeum ukrajinskej kultry), vo Svidnku sdli od roku 1964. 1.4.2002 bolo mzeum zl en so Slovenskm nrodnm divadlom eate pod nzvom Mzeum ukrajinsko-rusnskej kultry. Od 1.1.2007 sa premenovalo na Mzeum ukrajinskej kultry. Divadlo A.Duchnovi a Divadlo vzniklo 24.11.1945 na zklade rozhodnutia Ukrajinskej nrodnej rady Prjaaeva iny abolo zapsane do obchodnho registra ako Ukrajinsk nrodn divadlo, dru~stvo, s.r.o. vPreaove. Zmena nzvu sa uskuto nila 15.10.1990 na zklade rozhodnutia ministra kultry. Od 1.4.2002 zriaovate>om divadla je Preaovsk samosprvny kraj. Pod>a zriaovacej listiny jeho innose je zameran na rozvoj aarenie kultry Rusnov aUkrajincov na Slovensku. Poddukliansky umeleck >udov sbor PU=S Je to profesionlne teleso, ktor vzniklo na bze svojich predchodcov vroku 1955 v Preaove ako Poddukliansky ukrajinsk >udov sbor. Zameriava sa javiskov stvrnenie voklno-hudobnho a tane nho bohatstva Rusnov-Ukrajincov Slovenska, ale tie~ na folklr ostatnch reginov Slovenska a vo svojom repertori m aj tance okolitch krajn. Rozhlas atelevzia Slovenska nrodnostno-etnick vysielanie Redakcia Vysielania pre Rusnov, predchodca dnenho rozhlasovho vysielania pre Rusnov a pre Ukrajincov, bola utvoren v koickom rozhlasovom tdiu 1. decembra 1934. Po presunoch redakcie do Prahy, Bratislavy, dlhoro nom psoben v Preaove je vysielanie pre Ukrajincov od roku 2003 za- bezpe ovan zo atdia v Koaiciach. Od 1. 9. 1998 sa toto vysielanie za alo diferencovae pod>a vysielacch dn na rusnske a ukrajinsk, pri om ur ujcim prvkom je jazyk moderovania programu. Ukrajinsk vysielanie sa strieda s rusnskym vysielanm ka~d druh pracovn deH 19:30 20:00 v utorok od 19:00 20:00. Tieto s pod>a dn striedavo veden po rusnsky a po ukrajinsky. Podobnm striedavm spsobom s veden aj vysielania po as vkendov: v sobotu od 14:00 15:00, 20:00 24:00, v nede>u 19:00 23:30 hod. Ukrajinsk vysielanie sa ari na VKV vysiela och v priestore celho Slovenska. K jeho prioritm patria analytick i beletristick ~nre publicistiky, hudobn programy, programy pre mladch, literrno-dramatick i umeleck relcie. Nechba populrny Koncert jubilantom. Svoj stly priestor maj duchovn programy vrtane liturgi. Slovensk televzia za ala vysielae pre Rusnov-Ukrajincov od roku 1992. Pre ukrajinsk menainu vysiela 8-10 magaznov /25 min./ ro ne. Knajvznamnejam inatitcim patri SNM-MUK, ktor m ve>mi bohat zbierkov fondy. PU=S je sbor, ktor je v astom kontakte sobyvate>mi, pre ktorch je ur en ich program. Vzeahy medzi tmito inatitciami maj viac-menej pracovn charakter. Medzi najdle~itejaie kultrne aktivity voblasti kultry naaej nrodnostnej menainy, ktor prieahuj ve>k po et nielen prsluankov danej nrodnostnej menainy amaj ve>k vplyv na ~ivot akultru danej menainy patria: Slvnosti kultry Rusnov-Ukrajincov Slovenska vo Svidnku od r. 1956 Makovick struna vBardejove aPreaove prehliadka >udovch piesn od r.1973 Festival folklru Rusnov-Ukrajincov Slovenska vKamienke od r. 1965 Festival drmy aumeleckho slova A.Duchnovi a vPreaove od r. 1961 Festival duchovnej piesne vSnine od r. 1990 Struny srdca I.Nevickej od r. 1990 Tieto podujatia organizuje Zvz Rusnov-Ukrajincov Slovenskej republiky, ktor je najv aou anajvplyvnejaou kultrno-nrodnostnou organizciou tejto nrodnostnej menainy. Finan n zdroje na organizciu tchto podujat zskava prostrednctvom projektov na podporu kultrnych aktivt nrodnostnch menan. Podpora zkomunlnej sfry je sporadick aide skr oformu spoluorganiztorstva jednotlivch podujat. Sporadick podpora formou projektov je aj zo strany Ukrajiny. Vposlednom ase sa iasto ne zskavaj zdroje aj zeurofondov. Medzi najvznamnejaie problmy patria: - Prudk akcelercia asimilcie, - Nedostatok finan nch prostriedkov na nrodnostn kultru, tla , vydavate>sk innose aakolstvo, - Nesystmovose financovania, ktor neumo~Huje plnovit acie>avedom innose, - Znik nrodnostnch akl astm svisiaci nedostatok kvalifikovanch >ud pre jednotliv oblasti kultrno-nrodnostnho ~ivota spotrebnou jazykovou vbavou, - Neexistujci systm riadenia nrodnostnho akolstva Vzujme rieaenia problmov by bolo potrebn: - vypracovae analzu s asnho stavu, prerokovae sprsluanmi orgnmi, prijae inn opatrenia, - prijae zkon opostaven afinancovan nrodnostnch menan - vytvorie stredn attny orgn pre nrodnostn menainy sv aou prvomocou ako m rad vldneho splnomocnenca pre nrodnostn menainy aso zastpenm vaetkch menan Sprva ostave nrodnostnhXZnr J L j   L Z n p " 2 4 8 > D P v | 2 8 : > ˵h^htOhB*ph"""htOhB*ph"""hkh#56B*phhig5B*\phh#5B*\phhkhig5B*\phh#hig5B*phh#56B*phhkhig56B*ph:Z J L fTV| : $h@&^ha$gd|NN $h^ha$gd|NN$h7$8$@&H$`ha$gd|NN$h7$8$H$`ha$gd|NN $h`ha$gd|NN$-D9DM `a$gd|NN $7$8$H$a$gd# $7$8$@&H$a$gd + ( 0 < J h z ~ &68:<@DLR`d6nr $&"$>`jprvx6JX\jl "68:P`bdh^htOhB*ph"""htOhB*ph"""]dfTVdf`2468ٿsgZJ?7hUICJaJhNhUICJaJhNhUI5CJOJQJaJh_5CJOJQJaJh[+CJOJQJaJh_hS:5CJOJQJaJhS:CJOJQJaJh<\CJOJQJaJhGCJOJQJaJhUICJOJQJaJh8fCJOJQJaJh_hUI5B*phh_hS:5B*phh_h[+5B*phhtOhB*phhtOhh^htOhB*CJphwww:`2684##&Z&(d,T0V0$a$gd|NN$-DM ]a$gd|NN $h@&^ha$gd|NN $h^ha$gd|NN,.n4##&Z&&&&'''2'(((,(.(((((((b,d,,,@/T0V0ujh^_ZhUIOJQJh^_ZhUIOJQJnHtHhh^_ZOJQJhhUIOJQJh^_ZOJQJhUIOJQJh=hUIOJQJhhUIOJQJhV1hUI5CJOJQJaJh*hUI5CJOJQJaJhtOh5CJOJQJaJhUICJaJhNhUICJaJ'V001@2B244055J6666\90:.;0;;;< $h^ha$gd|NN $h^ha$gd|NN $h@&^ha$gd|NN $h`ha$gd|NN $^a$gd|NN $h`ha$gd|NN $`a$gd|NNV012&2>2@2B2N22222222(3*36333333444666677T8p8889.9B9H9R9Z9\9^9»ʨ}h#MCJOJQJaJh#Mh [h^_ZCJOJQJaJh^_ZCJOJQJaJh^_ZhS: h"?h^_ZhK hKhigh_hig5h_hK5 hkhigh"?hUICJOJQJaJhB3CJOJQJaJhUICJOJQJaJ+^999.:B:,;.;0;@;n;~;;>?0?6?:???@@@v@x@@@@@@@AABVVɹɩ嚎si\Z\Uhkhig5B*phhkhig56hah^_ZCJOJQJaJhaCJOJQJaJhS@CJOJQJaJhahaCJOJQJaJh_h^_Z5CJOJQJaJh_hig5CJOJQJaJh_ha5CJOJQJaJh#MCJOJQJaJh^_ZCJOJQJaJh"?h^_ZCJOJQJaJ"<*=l>>4??r@AVVVWWWWX`YY$a$gd2r $h@&^ha$gd +$h7$8$@&H$^ha$gd + 7$8$H$gdB $7$8$H$a$gd# $7$8$H$a$gd|NN $@&a$gd|NN $h^ha$gd|NNo akolstva na zklade `tattu Vboru pre nrodnostn menainy a etnick skupiny lnok 3 psmeno g) Ukrajinsk nrodnostn menaina Vs asnosti s vevidencii nasledujce akoly a akolsk zariadenia: a) matersk akoly, - Svyu ovacm jazykom ukrajinskm: Rokytov, Krsny Brod, Jarabina, dol, Vyan Miroaov, Humenn, P olin, Ub>a, Stak n, StrHany. - Vyu ovac jazyk slovensk a ukrajinsk: Preaov, Medzilaborce. b) zkladn akoly, stredn akoly, - Svyu ovacm jazykom ukrajinskm: - Spojen akola /Z`+Gymnzium/ T.`ev enka, Preaov /vzriaovate>skej psobnosti Preaovskho samosprvneho kraja/ - Z`-interntna Humenn - Z` Jarabina - Z` dol /1.-4. ro nk/ - Katedra ukrajinistiky FF Preaovskej univerzity V mimoakolskej oblasti (neformlne vzdelvanie) sa vyu ovanie ukrajinskho jazyka realizuje jazykovch kurzoch pre det vZkladnej akole na Ul. Karpatskej vo Svidnku a pri Regionlnej rade Zvzu Rusnov-Ukrajincov SR v Koaiciach Inatitucionlne zabezpe enie vchovy avzdelvania: a) na rovni strednej attnej sprvy, - Katedra ukrajinistiky FF P b) na rovni miestnych samosprv. - Zkladn akoly miestna samosprva - Spojen akola T.`ev enka Preaovsk samosprvny kraj Technick amaterilne vybavenie akl a akolskch zariaden s vyu ovacm jazykom ukrajinskm alebo svyu ovanm ukrajinskho jazyka je priemern, vniektorch prpadoch, ako napr. Z` interntna vHumennom dokonca podpriemern. Aj vybavenose akl u ebnicami au ebnmi pomckami je nedostato n. Vakolch a akolskch zariadeniach s vyu ovacm jazykom slovenskm, ktor sa nachdzaj na zem obvanou touto nrodnostnou menainou by bolo potrebn zaradie do u ebnch osnov zklady histrie akultry menainy. Ke~e ide omlopo etn akoly ich najv am problmom je finan n zabezpe enie. Priority voblasti ukrajinskho nrodnostnho akolstva: - Pripravie analzu s asnho stavu ukrajinskho nrodnostnho akolstva avypracovae nvrh na jeho revitalizciu. - Rieaie financovanie nrodnostnch akl pod>a ich potreby na osobn /mzdy/ a prevdzkov nklady. - `koly svyu ovacm jazykom ukrajinskm alebo svyu ovanm jazyka ukrajinskho maj spravidla mena po et ~iakov, a preto je nevyhnutn zvaie normatvy na ~iaka a tie~ ro n prspevok attu na zujmov a mimoakolsk innose. - Vprocese nevyhnutnej asimilcie a zvaenej migrcie, ktor prinaa vy>udHovanie obc na nrodnostne zmieaanom zem je potrebn zn~ie limit po tu ~iakov vtriedach ukrajinskch nrodnostnch akl. - Na nrodnostne zmieaanch zemiach vmaterskch akolch praktizovae vchovu aj v jazyku nrodnosti, vktorom sa vedie vyu ovanie vprsluanch Z`. K tomu je potrebn obnovie prpravu u iteliek materskch akl s vchovnm jazykom ukrajinskm na Pedagogickej a socilnej akadmii v Preaove. - Vytvorie systm efektvneho riadenia a kontroly ukrajinskch nrodnostnch akl s aseou predstavite>ov tejto nrodnostnej menainy. Na zklade l. 34 stavy Slovenskej republiky oprve podie>ae sa na riaden veci, ktor svisia so ~ivotom nrodnostnej menainy je potrebn zriadie miesta pre pracovnkov zradov ukrajinskej nrodnost vprsluanch orgnoch zodpovedajcich za riadenie akolstva. - Preverie na zklade akch dvodov sa vniektorch M`, Z` a S` neuplatHuje vchovno-vzdelvac jazyk uveden vsieti. - Navrhujeme, aby astnkom sprvneho konania vo veci vyradenia zo siete akoly svchovno-vzdelvacm jazykom nrodnostnej menainy bola aj prsluan kultrno-nrodnostn organizcia/ . 34 stavy SR/. - Vzh>adom ktomu, ~e niektor Z` svyu ovacm jazykom ukrajinskm alebo svyu ovanm jazyka ukrajinskho s vpohrani nch oblastiach a maj dobr kontakty sPo>skom a Ukrajinou, je potrebn zvaie finan n prostriedky na rozairovanie partnerskch kontaktov. - Uskuto nie pracovn stretnutie spracovnkmi oddelenia nrodnostnho akolstva M` SR. Zhodnotenie situcie v svislosti sdrazom na perspektvy, mo~nosti azujem oukrajinsk jazyk: - snahou zkladnch akl je vychdzae vstrety po~iadavkm rodi ov a~iakov ovyu ovanie ukrajinskho jazyka - akoly zroveH upozorHuj na skuto nose, ~e zaradenie ukrajinskho jazyka do vyu ovacieho procesu od erpva akolm finan n prostriedky, - akoly zni~am po tom ~iakov, kde aj na zklade demografickho vvoja bude ka~doro ne ich po et klesae (a nsledne aj pridelen finan n prostriedky vrmci normatvneho financovania) to z uvedenho h>adiska vnmaj skr negatvne auva~uj ozruaen vyu ovania jazyka nrodnostnej menainy ( napr. Z` s M` Ni~n Polianka), - v aina zkladnch akl, ktor vyu uj niektor z jazykov nrodnostnch menan, zaznamenvaj pokles zujmu zo strany rodi ov a det ovyu ovanie vjazyku nrodnostnch menan, - dvodom ich zn~enho zujmu je ve>mi mal alebo takmer nulov uplatnenie nrodnostnho jazyka vbe~nom ~ivote apraxi. Sprva opou~van jazykov nrodnostnch menan na zklade `tattu Vboru pre nrodnostn menainy a etnick skupiny lnok 3 psmeno g) Ukrajinsk nrodnostn menaina Ukrajinsk jazyk v radnom styku sa nepou~va. V obchodnej, ekonomickej, socilnej sfre iba vstyku sUkrajinou. Voblasti kultry sa pou~va na kultrnych podujatiach, vnrodnostnej literatre atla i, na divadelnch predstaveniach. V nbo~enskom ~ivote liturgie sa ved vcirkevno-slovanskom jazyku, niektor asti vnre , oraz astejaie, najm vgrcko-katolckych chrmoch sa prechdza na slovensk jazyk. Informcie tkajce sa ohrozenia ~ivota, zdravia, bezpe nosti amajetku ob anov, resp. in, dle~it informcie sa vukrajinskom jazyku tie~ neuvdzaj. Ukrajinsk jazyk je pomerne blzky kslovenskmu, preto sa astejaie nemus vyu~vae vuvedench oblastiach. Pou~vanie ozna en vjazyku menainy na dopravnch zna kch ozna ujcich za iatok obce akoniec obce sa realizuje pod>a prsluanho zkona. Vskyt menainovho jazyka vtla i, vmdich a vkultrnom ~ivote : a) psan tla , - Vdvojt~dennku Nove ~ytea /rozsah 4-6 strn/ - Vdetskom asopise Veselka /10 sel ro ne vrozsahu 12 strn/ - Vliterrnom apublicistickom dvojmesa nku Duk>a /rozsah 96 strn/ b) televzia arozhlas, - Televzia: 8-10 magaznov po 25 min. + spravodajstvo - Rozhlas: Vpracovn dn ka~d druh deH po 30 min. + ka~d druh vkend po 10 hod. 30 min. Poznmka: zna n skrtenie rozsahu programu vporovnan srokom 2008, V roku 2013 doalo k alaiemu skrteniu. c) elektronick mdi. Web-strnky V zdravotnckych zariadeniach azariadeniach socilnej slu~by alebo zariadeniach socilnoprvnej ochrany det a socilnej kurately sa ukrajinsk jazyk nepou~va. Za prioritu resp. potrebu rieaenia vroku 2014 pova~ujeme najm: - Zmenie systm financovania nrodnostnej tla e, zvaie prspevky na roveH odpor an Vborom expertov Rady Eurpy. - Nezni~ovae rozsah rozhlasovho vysielania, naopak zvaie ho na roveH do roku 2009, presune program do vhodnejach vysielacch asov, personlne posilnie redakciu, zvaie financovanie. - Vybudovae plnohodnotn redakciu nrodnostnho vysielania v televzii, rozarie rozsah, zvaie periodicitu vysielania.   PAGE PAGE 1 VV,VVVVVWWWVWfWWWWWWWdXfXzX|XXXXYYY.Y0Y4YDY`YYVZZ[иvkvddd`dddd\hS@htOh h& h2rhjjhtOhB*ph3fhjjh2rB*ph3fh2rh_h2r5h_htOh5B*\]phh_hS:5B*\]phhkhigB*phhkh#5B*phhig5B*\phh#5B*\phhkhig5B*\phhkhig5B*phh#5B*ph$YYZZ[B[|[[[]]"^p^^^<___a$h\^h`\a$gd $7$8$H$`a$gdB $h^ha$gd3i $h@&^ha$gd + $7$8$H$a$gdk$h7$8$H$^ha$gdS@ $h^ha$gd2r[[[>\\\\\\\\2]4]6]]]]^^^^ ^"^^^________P`h`v`x``````aaʴ}}ooooh higB*\]ph h"?h h hkhigB*ph h"?h3ihS@hS@higB*phh B*\]phh)DhigB*phh3iB*\]phh)DhigB*\]phhigB*\]phhS@higB*\]phhS@B*\]phh3i+aaaaaaaaaaabbDcNccccXdZdfddddddTfFhh$ll2mmNnPnnnDoHoŵɑtiaahjjCJaJh_hjjCJaJh_hcxCJaJh3ih3iCJaJ h3ih3i hjh3ih]hig5B*phh]hig5B*\]phh]h5B*\]phh]hhhigB*\]phhB*\]phhkhigB*ph h"?h3ih h3i&aaDccdeTf~f*ggFhhii~j,kk$ll0oDo$a$gd$a$gd $7$8$H$a$gdG $7$8$H$a$gd$h7$8$H$^ha$gd$7$8$H$`a$gdBHoZooo.p2pqs~ttDuduxuRvfvxwwz0z{{|||||||}}}}}}}}}}~$~ٺuhdh3shkh#5B*phhig5B*\phh#5B*\phhkhig5B*\phh#5B*phhkhig5B*phhkhig56 h3iCJh]hL_h]CJaJhL_h]5\ hL_h] h3ih3ih3ih3iCJaJ h_hjj h_h3i'Do2pqXrsss~tbuPvvwz{||}}}}}$a$gd# $7$8$H$a$gd# $@&a$gd +$a$gd3i$)^)`a$gd]gd]$a$gd$a$gd$a$gdjj$~B~L~\~d~~~~~~~"@B"tv\^$BprtvxzLƺҺҫuhGCJOJQJaJh^CJOJQJaJh_h3s5h_hig5 h3s56 hkhigh"?h3iCJOJQJaJh3iCJOJQJaJh]CJOJQJaJh3sCJOJQJaJhkh3s6h3s h]h3sh3ih] h>qh3i(}v\tv( Ȇ8 Nfh $8^8a$gd^ $h^ha$gd^ $h@&^ha$gd + $@&a$gd + $^a$gdB $h^ha$gd3i $h^ha$gd3sLNdfhll 026Ȏʎ̎Ⱦ힖~qhy0JmHnHu*h% h%0Jjh%0JUh xjh xUhkhig56h<^h%hig5h%hig5]h%h3s5]h3s56] h=nh^ h3shigh3s hkh^high^h"?h^CJOJQJaJ)2ЎҎԎ֎؎h]hgd# &`#$gdu@ $h^ha$gd^ $h@&^ha$gd +̎ΎЎԎ֎؎hkhig56h xh% h%0Jjh%0JU*<P1h:p[. A!"#$% Dp s  2&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmHnHsHtHL`L >:KNormlny CJOJQJ_HaJmHsHtHFA`F Predvolen psmo odsekuZiZ Normlna tabu>ka4 l4a 0k 0 Bez zoznamu T/T >:KBez riadkovania1CJ_HaJmHsHtH N/N >:K Nincs trkz1CJ_HaJmHsHtHb/b Default 7$8$H$-B*CJOJPJQJ_HaJmHphsHtH H"H I Text bublinyCJOJQJ^JaJZ1Z IText bubliny Char CJOJQJ^JaJmHsHtHDOBD :List Paragraph ^m$LoRL UI No SpacingCJPJ_HaJmHsHtH BobB 3i!B8;LOJPJQJ_HmHsHtH0 @r0 #Pta p#0)@0 # slo stranyhYh +`truktra dokumentu-D M CJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VN3J/-nl5-m_~ -|@ x yJxJ-|zu@!%תj9d~9_SLY,vZn H91q(%ĹDf!ŌpRꗪ_~g_O{+;_aO?x`4Ca\5TLx0DDh3b$g@_^",6#x#/,nabh%(\sia.}d!td;@bJl.4R 41blYMBq8 &q:XC2$#F$,m!Fln8Fm# wCL0^@ "!KH6e2q=. 3Lӛ`m6WX /ed"Am>/!td!6ġB"*63A:(Ni] Eb̌,a%5 G$>Q7doeŷ-zW!pdB}E|K{vҽ~~hoULjܷO W[wi҇AiZq7R0%H8 B4}ٕNfX|5D׏`{vW훐&3IT-$A$`AP+{+, ~-@- lp\0'*DD)M**o3ӻiT#VtSrݹ<^# L*2MpVruhid(|PZkƿ8mnSh+[P2c4oSxh<$O,.ap%:DDġ$jryh4Dq+W@YrMw$L2NXiFdӯVXUKKtɱ3e FsBuf.dhLU Cu]S@$klzPnwή{&iv3fXXkV!M;|*ݛ\i>!<~ A̠&o˰l@uۍ=: ftTVK\ړmp,rTPjWJ߮ھ_-r۩܅"¨짇.}xEы:~VoΌYTd\r8~IR<^qsV7NЬiASւz FukWkj (xh^FkͶ1T>X@xsPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!p)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 9 $$$' dV0^9V[aHo$~L̎؎!#$&()HJKMOQS:V0<YaDo}؎"%'*ILNPR '!!8@0( B S ?_GoBack!9!9O2 99C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter 350 km ProductIDAO{=Dpux5 < & 2 v } #0szEL4@1>JLV u!!!!4444 55g5l5y9y9{9|9|9~99999999999,-qr)+y{Zp/ 0 \ ] w x  YZde\^ RT23z{WXJKwxhi-.kl=> (-~! # !!C!D!j!k!!!!!!!" "0#2### $$$$ % %\%]%q%r%%%"&#&U&V&&&&& '!'q'r'''((D(E((())))K*L*++^+_+++,,,,q,s,,,Z-[---?/@///00000011-141m3s333l4s44444448595~55555566?6@6666666667777A8B889x9y9{9|9~99999999 _$_$J*J*K*+44x9y9y9|9|99999944x9y9y9{9|9|9~99999999 s, ;;P l J;@Xb DJCF,RIcS%TڨaG{m|MmqS^`^J.^`^J.pL^p`L^J.@ ^@ `^Jo()^`OJPJQJ^Jo(-L^`L^J.^`^J.^`^J.PL^P`L^J.^`^J.^`^J.pL^p`L^J.@ ^@ `^Jo()^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PL^P`L^J.^`^J.^`^Jo()pL^p`L^J.@ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PL^P`L^J.88^8`^J.88^8`^J. ^ `^Jo() ^ `^J.xx^x`^J.HLH^H`L^J.^`^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.pL^p`L^J.@ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PL^P`L^J.^`^J.^`^Jo()pL^p`L^J.@ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PL^P`L^J.^`^J.^`^J.$ ^$ `^Jo()@ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PL^P`L^J. ^`56^J. ^`56^Jo()pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.^`^J.^`^J.pL^p`L^J.@ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PL^P`L^J. aG{m;@F,Rl mq DcS%Ts,;;P XhHXh+ %DdE2򨤖.9- # k^BG:)KKfz#B38-7S:oP?B)D\DGUI>:K#M|NN^_Z[<^a8figtOhs xcxP,vI.h?+<\ +=[+|Ku@_S@3i%3s]jjz2ryy9{9@ 33333339hh hhhhhhL@h(h2h4h8h:h@hVUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@Calibri5. .[`)TahomaACambria Math"!68;0h0h!4\9\92QHP $P>:K2!xx \Nvrh atruktry hodnotiacich sprv Vboru pre nrodnostn menainy a etnick skupiny pod>a lKumanov ZuzanaLENOVO0     Oh+'0,8DT dp  `Nvrh truktry hodnotiacich sprv Vboru pre nrodnostn meniny a etnick skupiny poda lKumanov ZuzanaNormalLENOVO15Microsoft Office Word@@@6@h2 0՜.+,0D hp| %h\9 ]Nvrh truktry hodnotiacich sprv Vboru pre nrodnostn meniny a etnick skupiny poda l Nzov !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuwxyz{|}Root Entry F`dS 1TableUAWordDocument>SummaryInformation(vDocumentSummaryInformation8~CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q