Rusíni-Ukrajinci – autochtónne obyvateľstvo Slovenskej republiky, väčšina ktorého obýva jej severovýchodnú časť. Podľa sčítania ľudu v roku 2001 ukrajinskú národnosť si zapísalo 10800 obyvateľov, rusínsku – 24000.

Najreprezentatívnejšou organizáciou tejto menšiny na Slovensku je Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky /ZRUSR/, ktorý má takmer 4 000 členov.  Táto organizácia aj naďalej považuje otázku delenia národnosti na dve skupiny za nevedeckú a  historicky neopodstatnenú, je za používanie ukrajinského spisovného jazyka v školách a kultúrnych inštitúciách.

ZRUSR dbá o uspokojovanie národnostno-kultúrnych a jazykových potrieb Rusínov-Ukrajincov SR. Vytvára podmienky na zachovanie etnickej identity, konsolidáciu a  rozvoj tejto národnosti, jej historickej uvedomelosti v záujme obohacovania kultúry, školstva, vedy a umenia.

ZRUSR je dobrovoľné združenie občanov Slovenskej republiky, ktoré združuje ľudí rôzneho veku, profesií, náboženského vierovyznania i politických názorov, organizuje sa a pracuje na teritoriálnom princípe.